Design

  • Art,  Creative,  Design

    ŽIVOT JE DOBRODRUŽSTVÍ

    Paulina je významná grafická designérka a umělkyně, jejíž kariéru charakterizuje hluboká vášeň pro umění od útlého věku. Malování bylo od jejích raných let jejím preferovaným způsobem vyjádření, ale jak se vyvíjela, zkoumala i jiné média, včetně sochařství. Drátěná plastika se stala jedním z jejích hlavních způsobů vyjádření, fascinovaná fluiditou a pohybem, které může dosáhnout s tímto zdánlivě tuhým materiálem. Její díla, často popisovaná jako obrazy ve vzduchu, odrážejí její lásku k volnosti a pohybu. Její talent byl mezinárodně uznán, účastnila se uměleckých událostí v Guatemale a vystavovala svá díla v Praze, Itálii a dalších prominentních místech. Její kulturní identita, jako dcera české matky a guatemalského otce, také hluboce ovlivnila její…

  • Art,  Creative,  Design

    Life Is Adventure

    Paulina is a prominent graphic designer and artist whose career is marked by a profound passion for art from an early age. Since her early years, painting has been her preferred means of expression, but as she has evolved, she has explored other mediums, including sculpture. Wire sculpture became one of her primary forms of expression, fascinated by the fluidity and movement she can achieve with this seemingly rigid material. Her works, often described as paintings in the air, reflect her love for freedom and movement. Her talent has been recognized internationally, participating in art events in Guatemala and exhibiting her works in Prague, Czech Republic, Milan, and other prominent…